Нұр-сұлтанқаласыәкімінің 2019 жылғы 9 қаңтардағы № 107-32 қаулысымен "Көпбейіндіколледжі" және "Экономика, технология жәнетамақөндірісінстандарттауколледжі" мемлекеттіккоммуналдыққазыналықкәсіпорындарыбіріктіруарқылыНұр-Сұлтанқаласыәкімдігініңшаруашылықжүргізуқұқығындағы "Сервис және туризм колледжі" мемлекеттіккоммуналдықкәсіпорныболып02.06.2020 жылықайтаұйымдастырылды.

"Сервис және туризм колледжі" ШЖҚ МКК ЖалпыұлттықжоспардыжәнеМемлекетбасшысыныңҚазақстанхалқынаЖолдауыніскеасырумақсатындаҚазақстанРеспубликасында туризм саласындамытудың 2019-2025 жылдарғаарналғанмемлекеттікбағдарламасыныңнегізіндеқұрылды. Бағдарламаныңмақсаты-2025 жылғақарайҚазақстанРеспубликасы ЖІӨ-ніңжалпыкөлеміндегі туризм үлесінкемінде 8% - бен қамтамасызету.

Жаңаданқұрылған колледж ғимаратызаманауиоқуқұралдарыменжабдықталғаноқуаудиториялары, шеберханалары, зертханалары, кітапханасы, асханасы, акт, спорт және тренажер залдары, бассейні, гараждары, ашықөндірістікжәне спорт алаңдары бар, 2018 жылықайтақұруданкейінпайдалануғаберілгентиптікғимараттаорналасқан. Бұлоқуорныныңөзініңсәулеттікжәнедизайнерлікшешімібойыншаелордадабаламасыжоқ.

Колледж аумағыүшжарымесе, пайдалыаумағы он біресеұлғайтылды. Бүгіндеколледждіңқуаттылығыбірауысымда 600 оқушынықұрайды. ОқытуТжКБкадрларындаярлаудыңдуальдінысанынегізіндежүргізіледі, WorldSkillsхалықаралық стандарты бойыншамодульдік-құзыреттіліктәсілнегізінде "Талап" КЕАҚ-тыңоқытубілім беру бағдарламаларыенгізілді. Білімалушылартұлғасыныңүйлесімдіжәнежан-жақтыдамуыүшінбарлықжағдайларжасалған.

Кәсіби-инженерлікпедагогикалықұжымныңсапалық құрамы-64%, оныңішіндеұлттық сана-сезімі, патриотизмі, белсендіазаматтықұстанымы бар жәнесалауаттыөмірсалтынұстанатын, сервис және туризм саласындажоғарыбіліктімамандардыдаярлауменжәнетәрбиелеуменайналысатын 37 жоғарысанатты, 15-бірінші санатты, 14-магистрлер бар.

Коллеж тарихы https://ksit.kz/images/IMG_0089.jpg Super User